Политика по качеството

Системата за управление на "БУЛАРМЕКС-ИК" АД е изградена в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 3834-2:2006, национални стандарти, международни споразумения и Директива 2014/68/ЕС въведена с Наредба за съществените изисквания за оценяване съответствието на съоръженията под налягане.