Мисия и цели на компанията

Успешното развитие на "БУЛАРМЕКС-ИК" АД e резултат от осъзнато систематизиране на процесите във фирмата и тяхното ефикасно управление в съответствие с изискванията на сертифицираната интегрирана система за управление на качество, околна среда, поддържане съответствието с изискванията към съоръжения под налягане и валидиране  специален процес - заваряване на база международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Директива 2014/68/ЕС на ЕС и ISO 3834-2:2006.

 

                      Желаните резултати определят и основната цел на фирмата:

 

ДА СЪЗДАВАМЕ КАЧЕСТВЕНА, НАДЕЖДНА, БЕЗОПАСНА, ЕКОЛОГИЧНА И РЕНТАБИЛНА ПРОДУКЦИЯ, КОЯТО УДОВЛЕТВОРЯВА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА, КЛИЕНТИТЕ И НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КАТО ОПАЗВАМЕ ОКОЛНАТА СРЕДА.

 

За постигането на тази цел ръководството на фирмата ще продължава да извършва активна и целенасочена дейност в следните направления:

 

1.      Постигане на висока ефективност в дейността на всички звена на фирмата и поддържане на качеството и безопасността на продуктите и услугите като възлов приоритет.

 

2.      Събиране на информация от клиентите ни относно качеството и безопасността на продуктите и услугите. Измерване на клиентската удовлетвореност и очаквания. Поддържане на комуникация със заинтерисовани страни относно проблемите на качеството и околната среда.

 

3.      Постигане баланс между предлагана номенклатура на изделията - високо качеството на продуктите и услугите - ниска себестойност.

 

4.      Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала

 

5.      Ефективно управление на аспектите по околната среда, свързани с дейностите на дружеството с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;

 

6.      Реализация на програми за превенция от замърсяване на околната среда, в резултат от дейността на фирмата. Контролиране консумацията на природни ресурси.

 

7.       Мониторинг и оценка на всички процеси и аспекти от дейността и околната среда.

 

8.      Стриктно спазване на нормативните актове, свързани с качеството, околната среда и съоръженията под налягане;

 

9.      Поддържане в изправност на машините и съоръженията. Обновяване на машинния парк.

 

За изпълнението на тази политика, ръководството на "БУЛАРМЕКС - ИК" АД ПОДДЪРЖА интегрирана система за управление,

 

            Системата за управление на "БУЛАРМЕКС-ИК" АД е изградена в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 3834-2:2006, национални стандарти, международни споразумения и Директива 2014/68/ЕС въведена с Наредба за съществените изисквания за оценяване съответствието на съоръженията под налягане.